MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a
MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a

Format FLAC w Reggae

Projekt jest zakończony.

Polski

Celem bounty jest dodanie do biblioteki Reggae obsługi formatu FLAC (Free Lossless Audio Codec). Oto etapy realizacji:

  1. Dekodowanie: klasy demuxera i dekodera FLAC.
  2. Zapis: enkoder i multiplekser FLAC
  3. Obsługa metadanych przez multiplekser i demuxer zgodnie z dokumentacją formatu.

Dodatkowe wymagania: dekoder powinien dekodować każdy strumień FLAC zgodny ze specyfikacją formatu. Enkoder powinien generować strumienie zgodne ze specyfikacją formatu. Klasy powinny współpracować z istniejącym oprogramowaniem używającym Reggae. Dekodowanie i enkodowanie nie może być wolniejsze niż przy pomocy libflac. Akceleracja w asemblerze i/lub z użyciem AltiVeca w miejscach, gdzie ma to sens.

English

The bounty goal is to add FLAC (Free Lossless Audio Codec) support to the Reggae library. Bounty stages:

  1. Decoding: demuxer and decoder classes for FLAC.
  2. Encoding: encoder and muxer classes for FLAC.
  3. Metadata support for muxer and demuxer, according to the FLAC specification.

Additional requirements: decoder should be able to decode any stream conforming to the format specification. Encoder must produce streams conforming to the format specification. Classes should work with existing Reggae based software. Decoder and encoder must not be slower than libflac one. Assembler and/or AltiVec accelerations will be used where applicable.

Projekt wsparli:
Fraggle 2000,00 zł
Roschmyr 100,00 zł
Papiosaur 50,00 zł
Ruud 150,00 zł
Jacek Piszczek 50,00 zł

Wypłaty:

Krashan – 1175 zł

Przekazanie środków na bounty Expose: 1175 zł.